ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку для працівників Марківської  районної державної адміністрації

ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку для працівників Марківської  районної державної адміністрації

 

 

  1. Загальні положення

 

             1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Марківської районної державної адміністрації (далі – Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Закону України „Про державну службу”, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

             2. Правила визначають функціональні обов`язки працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.

             3. Правила є обов`язковим для всіх працівників райдержадміністрації.

 

ІІ. Порядок прийняття і звільнення державних службовців та інших категорій працівників

 

             4. Порядок прийняття на державну службу регулюється відповідно до статті 15 Закону України „Про державну службу”.   Прийняття на державну службу на посади третьої – сьомої категорій, передбачених статтею 25 зазначеного Закону, та на інші прирівняні до них посади проводиться за конкурсним відбором у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002р. №169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, крім випадків, передбачених іншими законами України.

             Просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву чи пройшов стажування, може здійснюватися за рішенням голови районної державної адміністрації, керівника самостійного структурного підрозділу райдержадміністрації без конкурсного відбору.

             За рішенням голови райдержадміністрації, керівника самостійного структурного підрозділу райдержадміністрації без конкурсного відбору або стажування на державну службу можуть також прийматися особи відповідно до постанови Кабінету Мінітрів України від 17 червня 1994р. № 423 „Про деякі питання застосування статтей 4,15 і 27 Закону України „Про державну службу”.

             Призначення на посади та звільнення з посад працівників райдержадміністрації здійснюється головою райдержадміністрації, керівниками самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації.

             Погодження кандидатур на посади керівників структурних підрозділів здійснюється відповідно до Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999р. №137.

             5. Прийняття на роботу усіх інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства. Конкурсна основа при цьому не застосовується.

             Не можуть   бути призначеними на посаду райдержадміністрації особи, які:

-   визнані у встановленому порядку недієздатними;

-   мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

-   у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані  або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

-    в інших випадках, вставлених законами України.

6. При прийнятті на роботу, кандидат повинен пред`явити:

 

 -    трудову книжку, оформлену у вставленому порядку;

 -  паспорт або інший документ, що посвідчує особу та інші   документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998р. №731 „Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади”.

        Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред`явлення яких не передбачено законодавством.

     7. Укладення трудового договору оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації, наказом керівника самостійного структурного підрозділу райдержадміністрації, з якими працівник ознайомлюється під розписку.

       8. При укладанні трудового договору може застосуватися обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручається виконувати. Випробування встановлюється згідно із законодавством на строк:

     -     для державних службовців – до шести місяців;

     -     для інших категорій спеціалістів і службовців – до трьох місяців.

        Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування, і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

      9. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

        При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 23 жовтня 2000р. №58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 листопада 2000р. №783/5004, про що робиться письмове засвідчення в його особовій справі.

         10. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу керівник структурного підрозділу зобов`язаний:

-  ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розпис), а також з умовами та оплатою його праці;

-   ознайомити його з цими Правилами;

 -   визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника щодо порядку використання комп`ютерних програм в органах виконавчої влади згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003р. №1433 «Про затвердження Порядку використання комп`ютерних програм в органах виконавчої влади»;

-  проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил по охороні праці тощо.

    11. На кожного працівника, який відпрацював понад п`ять днів виписується трудова книжка в порядку, встановленому законодавством.

       12.   Переведення працівників на іншу роботу здійснюється згідно із законодавством.

      13. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених законодавством.

      Державні службовці та інші працівники райдержадміністрації мають  право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, керівництво повинно розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

          За домовленістю між працівником і керівництвом райдержадміністрації трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

       Розірвання трудового договору за ініціативою райдержадміністрації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

         Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України „Про державну службу”, а саме:

 

1)  порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);

2) недотримання пов`язаних  із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16;

3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби (стаття 23);

4)  виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);

5)  відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею17;

6)  неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13.

 

Зміна керівників або складу державних органів не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівними.

 

Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації, наказом керівника самостійного структурного підрозділу райдержадміністрації.

 

Керівник структурного підрозділу при звільненні працівника повинен забезпечити передачу цим працівником всіх службових документів та матеріальних цінностей іншій особі, визначеній керівником.

 

14. В день звільнення райдержадміністрація зобов’язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення і провести з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності з розпорядженням, наказом та законодавством з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

15. Невиконання службових обов`язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об`єднанню  громадян, є підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою приймається головою райдержадміністрації та оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000р. №950.

 

Якщо правомірність рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування, таке розпорядження скасовується.

 

ІІІ. Основні обов`язки  і права державних службовців та інших категорій працівників

 

16. Основними обов`язками державних службовців та інших категорій працівників райдержадміністрації є:

 

- додержання Конституції України, інших актів законодавства України, Регламенту райдержадміністрації та Положень про структурні підрозділи райдержадміністрації, а також посадових інструкцій і цих Правил;

-  забезпечення ефективної роботи та виконання завдань, поставлених державними органами відповідно до їх компетенції;

-  сумлінне виконання покладених на них обов`язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання рішень державних органів вищого рівня чи їх посадових осіб, розпоряджень і доручень керівництва райдержадміністрації та керівників відповідних структурних підрозділів у межах визначених повноважень;

-    ініціатива та творчість у роботі;

-    недопущення порушень прав і свобод людини та громадян;

-  збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов`язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

- постійне вдосконалення організації роботи і підвищення професійної кваліфікації;

-  підвищення продуктивності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо удосконалення робочого процесу і організаційної структури підрозділу;

 -   дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієні праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

-   вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов`язків, та негайне повідомлення про це керівництва райдержадміністрації;

-  утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

- збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

 

             17. Державні службовці усіх рівнів підлягають державній атестації у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000р. №1922.

 

          18. Державні службовці та інші категорії працівників райдержадміністрації мають право:

 

-  користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

-  на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та інших осіб;

-  брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (в межах своїх повноважень);

-   на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється (якщо він державний службовець), якості виконання своїх обов`язків, досвіду та стажу роботи;

-  на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов`язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

-  вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

-  на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

-   на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

-   захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.

 

             19. Конкретні обов`язки та права працівників райдержадміністрації визначаються у посадових інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних структурних підрозділів.

 

ІV. Основні обов`язки керівників райдержадміністрації

 

             20. Керівництво райдержадміністрації зобов`язане:

 

-  неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

-  створювати для працівників райдержадміністрації умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов`язків, підвищення продуктивності праці;

-  забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни (15 і 30 числа кожного місяця);

-  здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

-  забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;

-   сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

-  у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації в зв`язку з умовами праці;

- забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників.

 

        У випадках, передбачених законодавством, керівництво райдержадміністрації здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

V. Робочий час і його використання

 

             21. Тривалість робочого часу державних службовців та інших категорій працівників райдержадміністрації відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень.

             Відповідно до діючого режиму роботи райдержадміністрації встановлено такий трудовий розпорядок:

 

              початок роботи з 8 години – протягом тижня;

             перерва на обід з 12 години до 12 години 45 хвилин – протягом тижня;

              кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 17 годині, в п`ятницю – о 15 годині 45 хвилин;

               напередодні святкових днів кінець робочого дня скорочено на одну годину.

 

             Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов`язані за розпорядженням керівника з`явитись на службу у вихідні, святкові та неробочі дні. Інші категорії працівників райдержадміністрації можуть залучатись до роботи у ці дні у встановленому законодавством порядку. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується відповідно до трудового законодавства .

 

          22. Керівники самостійних структурних підрозділів,  головний спеціаліст з питань кадрової роботи райдержадміністрації зобов`язані  організувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.

 

             23. Забороняється в робочий час:

 

- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов`язків  і проведення різних заходів, що не пов`язані з основною діяльністю,

- скликати збори, засідання і наради з громадських справ.

 

 24. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і керівництвом райдержадміністрації може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

 

             25. Відповідно до статті 35 Закону України „Про державну службу”, державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством та фондом заробітної плати райдержадміністрації. Державним службовцям, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

 

стаж державного службовця

10

11

12

13

14

15 і більше

кількість календарних днів додаткової відпустки

5

7

9

11

13

15

            

За рішенням голови райдержадміністрації, керівника самостійного структурного підрозділу райдержадміністрації державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

 

             26. Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників райдержадміністрації встановлюються згідно із Законом України „Про відпустки” та Кодексом законів про працю України.

 

          27. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється керівництвом райдержадміністрації за погодженням з профспілковим комітетом, і врахуванням необхідності забезпечення роботи райдержадміністрації і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників райдержадміністрації.

 

VІ. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі

 

             28. За сумлінну працю в райдержадміністрації, зразкове виконання службових обов`язків та за інші досягнення в роботі передбачаються такі форми матеріального та морального заохочення:

 

-   оплата праці (надбавки, доплати, преміювання);

-   оголошення подяки;

-   нагородження почесною грамотою райдержадміністрації.

          

           Порядок застосування заохочень передбачений статтею 144 Кодексу законів про працю України.

        

  За особливі трудові заслуги працівники райдержадміністрації можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

 

       Питання щодо застосування заохочень до працівників райдержадміністрації подається на розгляд у встановленому порядку голові райдержадміністрації, керівникам самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

VІІ. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

 

           29. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника  покладених на цього трудових обов’язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством. Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує райдержадміністрацію.

 

             Питання щодо притягнення працівників райдержадміністрації до дисциплінарної відповідальності подається на розгляд у встановленому порядку голові райдержадміністрації, керівникам самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

             30. За порушення трудової дисципліни можуть застосуватись такі дисциплінарні стягнення:

 

-  догана;

-  звільнення з роботи.

 

            До державних службовців, крім зазначених стягнень, можуть застосуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

 

-  попередження про неповну  службову відповідність;

-  затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду.

 

Стягнення застосовуються у порядку, передбаченому законодавством.

 

        31. Дисциплінарне стягнення застосовується керівництвом райдержадміністрації безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця, з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

          

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

            

   32. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво райдержадміністрації повинно зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.

 

            За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

 

              При обранні виду стягнення керівництво повинно врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

 

             33. Розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення з обумовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку. Розпорядження,  в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників райдержадміністрації.

 

            34. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.

            

    35. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

 

 Керівництво райдержадміністрації з своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження  про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.

 

               Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.