Регламент Марківської районної  державної адміністрації

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                  Розпорядження голови райдержадміністрації

                    від «05» квітня 2012 р. № 215 


 

Регламент

Марківської районної  державної адміністрації

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Марківської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрації).

1.2. Відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації" райдержадміністрація є місцевим органом виконавчої влади в районі і забезпечує:

виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

виконання державних, розробку і реалізацію районних  програм соціально-економічного та культурного розвитку,  інших документів для районних  цільових та комплексних програм, а також підготовку звітів про їх виконання;

підготовку та виконання районного  бюджету, звіту про його виконання;

взаємодію з органами місцевого самоврядування;

реалізацію інших наданих Кабінетом Міністрів України, Луганською обласною державною адміністрацією, а також делегованих Марківською районною радою повноважень.

1.3. Райдержадміністрація при здійсненні своїх повноважень відповідальна перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітна та підконтрольна органам виконавчої влади вищого рівня, підзвітна та підконтрольна Марківській районній раді в частині делегованих нею повноважень. 

1.4. Райдержадміністрація діє на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенства права, законності, пріоритетності прав людини, гласності, поєднання державних і місцевих інтересів, взаємодії з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, керівниками підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, громадськими організаціями і політичними партіями.

1.5. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих Марківською районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови (далі – заступники голови), керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації

1.6. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

 Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Законом України „Про доступ до публічної інформації ”, «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та іншими актами законодавства.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації, плани роботи та плани основних заходів районної державної в мережі Інтернет здійснюється шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті згідно  з Порядком,  затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації, та Закону України  „Про доступ до публічної інформації”.

1.7. Склад райдержадміністрації формує голова райдержадміністрації. Структура райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації на підставі рекомендаційного переліку управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 №996 «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій», в межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації.

1.8. Розподіл обов’язків між першим заступником та заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації здійснюється головою райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі – структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступника у разі їх відсутності.

1.9. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів відповідно до типових положень, затверджених Кабінетом Міністрів України, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

2. Планування роботи райдержадміністрації

 

2.1. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективним (річним) планом, який підписується керівником апарату райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації. На основі перспективного плану складаються поточні квартальні та у разі потреби оперативні (місячні, щотижневі) плани роботи, які підписуються керівником апарату, і затверджуються головою райдержадміністрації.

На основі затверджених планів роботи відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації готує перелік основних організаційних заходів на наступний тиждень та подає його кожної середи голові, заступникам голови райдержадміністрації.

2.2. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

2.3. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із заступниками голови (згідно з розподілом обов’язків).

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки звітів про результативність регуляторних актів здійснюється з урахуванням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.4. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, а також делегованих Марківською районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

2.5. До планів роботи райдержадміністрації включаються питання, які пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування.

Перспективний план складається із наступних розділів:

 • питання, які виносяться на розгляд колегії райдержадміністрації
 • контрольна діяльність райдержадміністрації, яка включає перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю; проведення комплексних, цільових перевірок діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування, установ та організацій;
 • основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю;
 • надання методичної допомоги з організації роботи структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим органам місцевого самоврядування (організація навчання, проведення семінарів);
 • кадрова робота.

Плани роботи та плани основних заходів  районної державної адміністрації  підлягають оприлюдненню  на офіційному  веб-сайті  в  порядку передбаченому  Законом України „Про доступ до публічної інформації ”.

Плани повинні містити питання:

 • підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямків подальшої роботи;
 • діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, організацій установ з виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації або виконавчих органів самоврядування, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ з відповідного напрямку або на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи та/або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

2.6. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки заступника голови (згідно з розподілом обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації

2.7. Перспективний план роботи райдержадміністрації на наступний рік складається відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації,  узгодженими із заступниками голови (згідно з розподілом обов’язків) до 25 грудня поточного року.

2.8. План роботи райдержадміністрації на квартал складається відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації,  узгодженими із заступниками голови (згідно з розподілом обов’язків) до 25 числа місяця попереднього кварталу. Зазначені пропозиції надаються до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації до 20 числа місяця попереднього кварталу.

2.9. Формування планів роботи структурних підрозділів  райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 2.5 цього Регламенту.

2.10. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації і виключаються з них за рішенням заступників голови (згідно з розподілом обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації

2.11. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється заступниками голови (згідно з розподілом обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Щоквартально до 10 числа першого місяця кварталу відділ з організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації на підставі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, складає інформацію про виконання плану роботи райдержадміністрації за попередній квартал та надає його голові райдержадміністрації.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на офіційному веб-сайті та у районних засобах масової інформації, відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

 

3. Організація роботи апарату райдержадміністрації

 

3.1. Апарат райдержадміністрації складається з відділів та секторів, які здійснюють правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності райдержадміністрації.

3.2. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 • опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;
 • здійснює опрацювання проектів розпоряджень;
 • розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;
 • перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурними підрозділами  райдержадміністрації, установами та організаціями району, а також органами місцевого  самоврядування у межах повноважень визначених чинним законодавством, вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів;
 • розробляє пропозиції щодо удосконалення діяльності апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації;
 • за дорученням голови райдержадміністрації готує пропозиції щодо взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
 • здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства посадовими особами райдержадміністрації;
 • готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;
 • проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;
 • здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративній будівлі райдержадміністрації, організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог чинного законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;
 • провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства у сфері охорони державної таємниці;
 • забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;
 • виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

3.3. Апарат райдержадміністрації очолює керівник апарату райдержадміністрації.

3.4. Керівник апарату райдержадміністрації організовує його роботу, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації, організовує доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою райдержадміністрації, а також видає накази з цих питань.

Проекти наказів керівника апарату райдержадміністрації підлягають обов’язковому  узгодженню з головним спеціалістом-юрисконсультом апарату райдержадміністрації. Накази з кадрових питань готуються та візуються начальником відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації; накази, які передбачають витрати бюджетних коштів, – начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

3.5. Апарат райдержадміністрації в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із апаратом обласної державної адміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації,  територіальними органами центральних органів виконавчої влади, виконавчим апаратом районної ради а також з виконавчими органами місцевих рад,.

3.6. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та Положення про її апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.

Структуру та штатний розпис апарату затверджує голова райдержадміністрації шляхом прийняття розпорядження за поданням керівника апарату райдержадміністрації.  

Керівники відділів та секторів апарату призначаються на посади та звільняються з посад головою райдержадміністрації.

Відрядження працівників апарату здійснюється за розпорядженням голови  райдержадміністрації відповідно до діючого  законодавства.

Не пізніше трьох робочих днів після повернення з відрядження працівник апарату надає  звіт про результати. 

Відрядження голови та заступників голови райдержадміністрації здійснюється за розпорядженнями голови райдержадміністрації відповідно до діючого законодавства. Відповідний проект розпорядження готується загальним відділом  і візується керівником апарату, відділами: загальним, фінансово-господарського забезпечення та головним спеціалістом-юрисконсультом апарату райдержадміністрації, шляхом підпису безпосередньо на документі. До проекту розпорядження додається документ, який є підставою для відрядження (доручення, запрошення, ухвала тощо). При цьому довідка про погодження та пояснювальна записка до проекту не додаються.

 

4. Організація кадрової роботи

 

4.1. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

4.2. Організація кадрової роботи в районній державній адміністрації здійснюється за затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації Комплексним планом роботи з кадрами, у якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, роботи з керівниками державних і комунальних підприємств, установ та організацій та головами акціонерних товариств, контрольний пакет акцій яких належить державі, а також роботи з кадровим резервом

4.3. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює відділ організаційно-кадрової роботи, у самостійних структурних підрозділах райдержадміністрації виконання кадрової роботи покладається, за рішенням їх керівників, на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення ділових якостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні, планування кар’єри державних службовців, забезпечення їх навчання та моніторингу ефективності роботи.

4.4. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного  законодавства про працю.

4.5. Особи, які вперше зараховуються на державну службу, складають Присягу державних службовців і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», при прийнятті на державну службу та її проходженні.

4.6. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

4.7. У районній державній адміністрації, її структурних підрозділах створюється резерв кадрів, в порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року №199, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. На посаду голови районної державної адміністрації кадровий резерв формується на конкурсних засадах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року №272 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої-третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України.

З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

4.8. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

4.9. Перевагу для зайняття посади державного службовця мають особи, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ділову ініціативу, постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень. Без конкурсного відбору за рішенням голови райдержадміністрації, керівника структурного підрозділу райдержадміністрації можуть бути переведені на більш високі посади державні службовці, які зараховані до кадрового резерву чи пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством. 

4.10. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців райдержадміністрації в установленому законодавством порядку проводяться атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

4.11. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій.

4.12. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 731.

4.13. Підвищення кваліфікації працівників райдержадміністрації здійснюється відповідно до їх категорій закладами Національної академії державного управління при Президентові України, Комунальним закладом «Луганський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» за щорічними планами, які готуються відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації та затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації на підставі відповідного розпорядження  органу влади вищого рівня.

4.14. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, керівника апарату райдержадміністрації, та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

5. Організація роботи структурних підрозділів райдержадміністрації

 

5.1. Управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації діють на підставі положень, затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації, здійснюють керівництво відповідними галузями управління, несуть відповідальність за їх розвиток.

Голова райдержадміністрації щороку в межах виділених асигнувань визначає граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

Керівники структурних підрозділів у межах граничної чисельності та фонду оплати праці, затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації, розробляють та подають на затвердження голові райдержадміністрації свої штатні розписи.  

 5.2. Призначення на посади керівників структурних підрозділів та їх заступників здійснюється головою райдержадміністрації шляхом прийняття відповідного розпорядження, проект якого готує відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації. 

5.3. Надання відпусток, матеріальної допомоги керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступникам здійснюється за розпорядженнями голови райдержадміністрації, які готуються відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

5.4. Преміювання керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється відповідно до Положення про преміювання працівників райдержадміністрації, яке затверджене головою райдержадміністрації з урахуванням стану виконавської дисципліни та результатів діяльності відповідних посадових осіб на підставі подання заступників голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) шляхом прийняття розпорядження голови райдержадміністрації.

5.5. Відрядження керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації за межі області та за кордон здійснюється за розпорядженнями голови райдержадміністрації. До проекту розпорядження додається завдання на відрядження, затверджене заступником голови райдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків). Проект розпорядження візується відповідним заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації, головним спеціалістом-юрисконсультом, керівниками відділів загального та фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації шляхом підпису безпосередньо на документі. Довідка та пояснювальна записка до проекту розпорядження при цьому не додаються.  

Не пізніше трьох робочих днів після повернення з відрядження керівник структурного підрозділу райдержадміністрації подає на затвердження заступнику голови (згідно з розподілом обов’язків) звіт про відрядження, який повинен містити питання виконання завдань на відрядження. 

 

6. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

6.1. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється у відповідності з Інструкцією з діловодства, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації на підставі Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

Організація роботи з документами з грифом "Для службового користування" в районній державній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 (зі змінами)

6.2. Відповідальність за організацію діловодства в райдержадміністрації несе голова райдержадміністрації.

За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, постановах Верховної Ради України, актах та дорученнях Президента України, актах Кабінету Міністрів України, дорученнях Прем'єр-міністра України, актах центральних і місцевих органів виконавчої влади (далі – акти органів державної влади та доручення вищих посадових осіб), а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України (далі - запити, звернення, а також кореспонденція Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України), погодження проектів нормативно-правових актів відповідають перший заступник голови, заступник голови райдержадміністрації та керівник апарату згідно з розподілом функціональних обов'язків.

За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у відділах  апарату та самостійних структурних підрозділах райдержадміністрації відповідають їх керівники.

Організація діловодства в райдержадміністрації покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації (далі – загальний відділ).

6.3. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

6.4. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється сектором контролю  апарату райдержадміністрації, за розглядом звернень громадян – загальним відділом апарату райдержадміністрації.

У структурних підрозділах райдержадміністрації контроль за виконанням документів здійснює працівник, на якого в посадовій інструкції покладені функції з питань контролю.

6.5. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації,  розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації,  розробляється, у разі потреби,  план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує заступник голови (згідно з розподілом обов’язків), керівник  апарату райдержадміністрації.

Контроль за виконанням документів, що надійшли заступникам голови та керівнику апарату райдержадміністрації - здійснює головний спеціаліст з питань контролю апарату райдержадміністрації. Документи розглядаються заступниками голови  та керівником апарату райдержадміністрації і протягом однієї доби направляються безпосереднім виконавцям, які повинні доповідати про стан  їх виконання.

Відповідальність за організацію й контроль виконання документів в структурних підрозділах райдержадміністрації несуть їх керівники. Контрольні документи в цих підрозділах реєструються, і при необхідності для їх виконання розробляються відповідні заходи. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації зобов’язані своєчасно доповідати заступникам голови райдержадміністрації про виконання документів та в контрольні терміни подавати апарату райдержадміністрації відповідні письмові звіти.

6.6. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється головним спеціалістом з питань контролю апарату шляхом:

 • аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;
 • систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;
 • проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;
 • розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників;
 • надання звітів про повторні та періодичні відстеження результативності регуляторних актів.

6.7. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань, у разі встановлення проміжних контрольних строків, подаються голові райдержадміністрації або його заступникам (згідно з розподілом обов’язків), керівнику апарату не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученнями Президента України та Прем’єр-міністра України, розпорядженнями,  дорученнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови  райдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступники, керівник апарату (згідно з розподілом обов’язків) дають доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

6.8. Інформацію (звіт) про стан виконання актів і доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, що подається відповідно голові облдержадміністрації, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, підписує голова райдержадміністрації, а у разі його відсутності – перший заступник голови, заступник голови, на якого покладено виконання обов’язків голови. Зазначена інформація повинна бути обов’язково завізована заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків). Строк візування не повинен перевищувати 2 дні.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або його заступника (згідно з розподілом обов’язків).

 

7. Порядок роботи з документами, що містять конфіденційну інформацію

 

7.1. Порядок роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, регламентується Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави,  та Закону України „Про доступ до публічної інформації ”.

 

8. Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому

 

8.1. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації. Розгляд звернень громадян здійснюється згідно з Положенням, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації, а звернень з ознаками запиту – відповідно до Закону україни «про доступ до публічної інформації».

8.2. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, та Закону України „Про доступ до публічної  інформації ”.

8.3. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації, заступниками голови (згідно з розподілом обов’язків), керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату. Звернення громадян, які потребують перевірки, мають бути перевірені відповідальними за підготовку відповіді посадовими особами.

8.4. Загальний відділ апарату райдержадміністрації аналізує звернення, що надійшли до райдержадміністрації, та визначає посадових осіб, до компетенції яких належить вирішення питань, що містяться у них.  

Звернення громадян, у яких містяться питання, що не належать до повноважень райдержадміністрації, в п’ятиденний строк направляються відповідному органу, організації або посадовій особі за належністю з супровідним листом за підписом заступника голови райдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків), про що повідомляється автору звернення.

Розгляд порушених у зверненнях питань по суті та надання відповідей громадянам здійснюють відповідні органи, організації або посадові особи, які отримали ці звернення та до компетенції яких належить їх вирішення.

8.5. Звернення, яке не відповідає вимогам, зазначеним у ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження загальним відділом апарату райдержадміністрації за підписом керівника цього відділу.

8.6. У разі надходження повторного звернення від одного і того ж громадянина з того ж самого питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення особи, визнаної  судом недієздатною, та звернення, що надійшло з порушенням строків, встановлених ст. 17 Закону України «Про звернення громадян», загальний відділ апарату райдержадміністрації в триденний строк від дня надходження звернення готує доповідну записку голові райдержадміністрації з пропозицією про припинення розгляду такого звернення. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає голова райдержадміністрації, про що загальним відділом апарату райдержадміністрації повідомляється особі, яка подала звернення.

8.7. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його заступники та керівник апарату, згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації і на веб-сайті райдержадміністрації.

Графік особистого прийому громадян містить інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

8.8. Загальний відділ апарату райдержадміністрації щоквартально аналізує роботу з розгляду звернень громадян, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Аналіз роботи з розгляду звернень громадян та відповідні пропозиції й рекомендації надаються начальником відділу голові райдержадміністрації та керівнику апарату райдержадміністрації до 5 числа місяця наступного кварталу за звітним у вигляді доповідної записки. У разі необхідності разом з доповідною запискою надається проект розпорядження голови райдержадміністрації, яким передбачаються конкретні заходи щодо поліпшення роботи з розгляду звернень громадян та усунення причин обґрунтованих скарг.

8.9. Загальний відділ апарату райдержадміністрації у межах компетенції  вивчає стан організації роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації, виконавчих органах місцевого самоврядування, на підприємствах і організаціях району, розробляє методичні рекомендації та надає їм практичну допомогу щодо застосування законодавства про звернення громадян.

8.10. Контроль за виконанням доручень, наданих під час прийому громадян або розгляду письмових звернень головою, заступниками голови райдержадміністрації, здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації. Зняття з контролю доручень за зверненнями громадян здійснюється відповідно головою, першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки начальника загального відділу апарату райдержадміністрації.

8.11. У разі надходження до загального відділу апарату райдержадміністрації звернення, що відповідає вимогам до запиту на інформацію, передбаченому статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таке звернення  підлягає виконанню в встановлені  Законом строки.

8.12. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень суб’єктів господарської діяльності фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Організація розгляду їх звернень, у тому числі ведення діловодства, покладається на дозвільний центр райдержадміністрації, згідно з Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Законом України «Про перелік документів дозвільного характеру».

Заяви від суб’єктів господарювання на одержання Дозволу приймаються при наявності повного пакету документів, які комплектуються в єдиний вхідний пакет. (Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», ст. 7, п. 5).

Прийом вхідного пакету в Дозвільному центрі здійснює державний адміністратор, який забезпечує перевірку наявності та належного оформлення поданих документів у присутності заявника. (Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», ст. 7, п. 3).

Державний адміністратор реєструє заяву та документи в журналі, заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації. (Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», ст. 7, п. 3).

Державний адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, у якій зберігаються подані заявником документи для видачі дозволу, видачі дублікатів, копій дозволу, а також копії листів з цього питання. Дозвільна справа зберігається в дозвільному центрі.

У разі відсутності чи неналежного оформлення документів державний адміністратор дозвільного центру повідомляє про це заявника безпосередньо при поданні ним вхідного пакету та роз’яснює вимоги щодо порядку оформлення і надання документів. При можливості виправлення неналежно оформлених документів таке виправлення здійснюється в дозвільному центрі, після чого вхідний пакет реєструється, в іншому випадку документи повертаються для подальшого опрацювання та приймаються після усунення недоліків.

Після отримання вхідного пакету державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня переадресовує його відповідальному виконавцю.

Після отримання вхідного пакету працівник відповідальний за видачу документа дозвільного характеру, забезпечує своєчасне виконання передбачених технічним регламентом дозвільно-погоджувальних процедур, готує проект розпорядження та погоджувальну довідку, які погоджує із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації.

У терміни передбачені чинним законодавством приймається рішення про видачу або відмову у видачі суб’єкту господарювання дозволу та передається протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення в єдиний дозвільний центр.

Три примірника розпорядження-дозволу передаються до дозвільного центру, де один примірник передається розробнику розпорядження та два примірника передається заявнику.

Вихідний пакет видається заявнику державним адміністратором дозвільного центру в строки, передбачені чинним законодавством.

У разі нез’явлення заявника для одержання дозволу, після закінчення встановленого терміну видачі, державний адміністратор відправляє дозвіл заявнику за допомогою поштового зв’язку листом із повідомленням про одержання та описом вкладення.

 

9. Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

 

9.1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації.

Головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату райдержадміністрації.

9.2. У своїй діяльності головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації  керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями і дорученнями голови райдержадміністрації.

9.3. Основними завданнями головного спеціаліста-юрисконсульта апарату райдержадміністрації є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

 

9.4. Головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;
 • проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами чинного законодавства;
 • визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в  управлінні юстиції ;
 • надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
 • представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;
 • виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та Посадової інструкції головного спеціаліста-юрисконсульта апарату райдержадміністрації, що затверджується головою райдержадміністрації.

9.5. Головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації:

 • несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;
 • бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації;
 • організовує свою роботу, виконує відповідні доручення щодо виконання покладених на нього завдань  згідно чинного законодавства;
 • виконує інші передбачені законодавством функції.

 

10. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,
служби і комісії райдержадміністрації

 

10.1. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами та  оприлюднюються  відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

10.2. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в райдержадміністрації утворюється колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату райдержадміністрації.

10.3. До складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування.

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені представники громадських організацій, підприємств, установ та організацій.

10.4. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться не рідше одного разу в квартал, позачергові – за потребою.

10.5. План засідання колегії районної державної адміністрації на рік підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Проект порядку денного засідання колегії районної державної адміністрації підлягає оприлюдненню у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації

10.6. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформлюються протоколом, який підписується головою райдержадміністрації та працівником, який веде протокол, і, як правило, доводиться до виконавців розпорядженням або дорученнями голови райдержадміністрації.

10.7. Організаційне забезпечення засідань колегії здійснює відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, а технічне – загальний відділ апарату райдержадміністрації.

10.8. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1569, цим Регламентом та Положенням про колегію райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

11. Порядок підготовки та проведення нарад

 

11.1. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради та перелік запрошених на неї осіб затверджує відповідна посадова особа, яка проводить нараду, із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Наради у голови райдержадміністрації проводяться, як правило, щотижня, за окремим планом. Наради з окремих питань, які потребують невідкладного вирішення, можуть скликатися в будь-який інший день. Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації покладається на апарат райдержадміністрації, у заступників голови – на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, діяльність яких спрямовується заступником голови.

11.2. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно,  а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

11.3. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий із наступним  оприлюдненням  у порядку, передбаченому  ЗУ „Про доступ до публічної інформації”.

Рішення, ухвалені в результаті обговорення питань, доводяться до виконавців у вигляді самостійного документа – протокольного доручення не пізніше ніж у 3-денний термін. Зазначений документ готує сектор контролю або структурний підрозділ райдержадміністрації, який забезпечував підготовку та проведення наради.

Контроль за виконанням протокольних доручень, наданих під час нарад у голови райдержадміністрації, здійснює сектор контролю  апарату райдержадміністрації, а під час нарад у заступників голови райдержадміністрації – особа, визначена заступником голови райдержадміністрації

11.4. Відповідальність за виконання протокольних доручень, наданих під час нарад у голови районної держадміністрації та його заступників, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюють особи, визначені ними як відповідальні виконавці.

За необхідності особою, яка надала доручення, може затверджуватися план його контролю. 

Доручення виконуються у терміни, встановлені відповідною посадовою особою, яка скликала та проводила нараду. Якщо конкретний термін у дорученні не встановлений, його виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з дня підписання.

Відповідальний виконавець, зазначений у дорученні, не пізніше двох робочих днів після закінчення терміну виконання доручення, надає до сектору контролю апарату райдержадміністрації відповідний письмовий звіт. Якщо у дорученні зазначені декілька виконавців, узагальнення й надання звіту  покладається на особу, яка зазначена у дорученні першою.

У разі неможливості виконання доручення в установлений термін, відповідальний виконавець не пізніше ніж за 5 днів до його закінчення вносить доповідну записку з клопотанням щодо його продовження з обґрунтуванням причин.

Рішення щодо продовження термінів виконання доручень приймає відповідна посадова особа, яка їх надавала.

 Рішення про зняття з контролю доручення приймає особа, яка його надавала, на підставі звіту відповідального виконавця та пропозицій сектору контролю апарату райдержадміністрації. Про результати прийнятого рішення щодо зняття з контролю повідомляється відповідальному виконавцю. 

11.5. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань, на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа – заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації або начальник відділу організаційно-кадрової роботи.

11.6. Дата проведення і порядок денний нарад, які проводять заступники голови райдержадміністрації, визначаються ними самостійно і завчасно подаються їх помічниками до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації для включення в тижневий план роботи райдержадміністрації.

 

12. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

 

12.1. Голова райдержадміністрації на виконання завдань, визначених законами України, актами  Президента України, дорученнями Президента та Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово, в межах повноважень райдержадміністрації, розпорядження.

12.2. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади (далі – інші органи)   відповідно до Правил підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, затверджених головою райдержадміністрації

12.3. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений у дорученні першим.

12.4. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби – з іншими органами. 

Головний розроp style=бник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження. 

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Президента, Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

 • погодили проект розпорядження без зауважень;
 • висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;
 • висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;
 • не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

Погодження проекту розпорядження здійснюється шляхом його візування у довідці про погодження керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, заступником голови райдержадміністрації (згідно з  розподілом обов’язків). В обов’язковому порядку проекти розпоряджень візуються першим заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації, керівниками підрозділів апарату: загального та організаційно-кадрової роботи, головним спеціалістом-юристом, а якщо розпорядження поставлене на контроль то і головним спеціалістом з питань контролю апарату райдержадміністрації. При цьому у довідці про погодження зазначається прізвище, ініціали та посада особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень, які містять питання фінансового характеру, в обов'язковому порядку візуються начальником фінансового управління райдержадміністрації, а проекти розпоряджень з, пов'язані з планами і програмами соціально-економічного розвитку, - начальником управління економіки райдержадміністрації.

Завізований проект розпорядження разом з пояснювальною запискою, довідкою про погодження і розрахунком розсилки передається головним розробником до загального відділу апарату райдержадміністрації, а потім подається керівником апарату райдержадміністрації на розгляд голові райдержадміністрації.

12.5. Керівник структурного підрозділу апарату райдержадміністрації або територіального органу центрального органу виконавчої влади, який є головним розробником, зобов’язаний шляхом переговорів в найкоротший строк врегулювати розбіжності, які виникли під час узгодження проекту розпорядження з особами, які здійснюють його візування. 

У разі, якщо проект розпорядження не погоджено, відповідна посадова особа зазначає про це у довідці про погодження та додає у письмовому вигляді свої зауваження.

Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

12.6. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), яка повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не додається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу дорадчих органів при райдержадміністрації, затвердження графіків тощо.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, а також регуляторних актів, є обов’язковим.

12.7. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

12.8. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання головному розробнику.

Якщо в процесі доопрацювання проекту розпорядження згідно з висловленими зауваженнями до нього внесені істотні зміни, головний розробник повинен здійснити повторне його візування заінтересованими особами. Проект розпорядження не потребує повторного візування, якщо при його доопрацюванні не змінено суті предмету внесеного питання.

12.9. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

12.10. Проект розпорядження, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ з питання, яке пропонується вирішити, причини виникнення проблем, визначається мета видання розпорядження та посилання на норми чинного законодавства, які визначають повноваження райдержадміністрації у відповідній сфері.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити, у разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку  району, у разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації

12.11. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методиками проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

12.12. Керівник органу (підрозділу), що є головним розробником, вносить голові райдержадміністрації проект розпорядження разом з документами – довідкою про погодження, протокол узгодження пропозицій, пояснювальної записки до проекту розпорядження, порівняльної таблиці (у разі потреби), довідкою про обговорення проекту розпорядження (у разі потреби), аналіз регуляторного впливу та відстеження результативності зазначеного акту (у разі потреби).

Проект розпорядження вноситься на паперовому та електронному носіях.

За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника (згідно з розподілом обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та, у разі потреби, здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

12.13. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі  у головного спеціаліста-юрисконсульта апарату райдержадміністрації.

У разі, коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, головний спеціаліст-юрисконсульт доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом  за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

 Головний спеціаліст-юрисконсульт опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проект розпорядження.

Головний спеціаліст-юрисконсульт під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами;

визначає необхідність подання розпорядження на державну реєстрацію в районне управління юстиції шляхом відповідної позначки на довідці про погодження.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства головний спеціаліст-юрисконсульт висловлює зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробнику з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, головний спеціаліст-юрисконсульт готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх подання на підпис голові районної державної адміністрації.

Завізований проект розпорядження після його оприлюднення подається на підпис голові районної державної адміністрації через керівника апарату районної державної адміністрації, після чого електронна версія документа подається головним розробником загальному відділу та головному спеціалісту з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації.

12.14. Проекти розпоряджень з питань, перелік яких затверджений розпорядженням Антимонопольного комітету України від 01.04.1994 № 4-р «Про затвердження Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень центральних і місцевих органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.04.1994, реєстраційний № 78/287), погоджуються з Луганським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

12.15. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності.  У разі потреби розпорядження оприлюднюються за відповідним дорученням голови райдержадміністрації.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного або міжвідомчого характеру підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, та інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 Подання на державну реєстрацію розпорядження здійснює загальний відділ апарату райдержадміністрації на підставі відповідної позначки головного спеціаліста-юрисконсульта апарату райдержадміністрації у п'ятиденний строк після його прийняття.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх державної реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію. 

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення у засобі масової інформації, зазначеному в розпорядженні, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

12.16. Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації..

Штатний розпис структурного підрозділу райдержадміністрації, який додається до проекту розпорядження, підписується керівником та головним бухгалтером відповідного підрозділу.

Штатний розпис апарату райдержадміністрації, який додається до проекту розпорядження, підписується керівником апарату  та начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

Штатні розписи підлягають обов’язковій фінансовій експертизі в фінансовому управлінні райдержадміністрації. За результатами фінансової експертизи начальник фінансового управління райдержадміністрації погоджує або відмовляє в погодженні штатного розпису шляхом відповідного напису безпосередньо на документах.

12.17. Розпорядження голови райдержадміністрації реєструються та надсилаються  загальним відділом апарату райдержадміністрації заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та  оприлюднюються відділом організаційно-кадрової роботи  апарату райдержадміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації ”.

12.18. Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження та в установленому порядку надає звіт про базове відстеження його результативності.

 

13. Публічне обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

 

13.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення області, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом оприлюднення у засобах масової інформації, та/або розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

13.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

13.3. Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником структурного підрозділу райдержадміністрації або іншого органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

 • які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;
 • яких результатів необхідно досягти;
 • які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;
 • строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбачений статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

13.4. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника до відділу організаційно-кадрової роботи.

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням  вимог діючого законодавства.

 13.5. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника, щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації

 

14. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

14.1. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються у відповідності до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та підзаконними актами.

14.2. Контроль за здійсненням виконавчими органами сільських рад  делегованих повноважень райдержадміністрація здійснює відповідно до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 та планів здійснення контролю.

Координацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень здійснює відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, яким щорічно узагальнюються результати контролю та надаються пропозиції голові райдержадміністрації щодо заходів, спрямованих на покращення виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 14.3. Райдержадміністрація здійснює повноваження, визначені ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та делеговані їй районною радою відповідними рішеннями. Голова райдержадміністрації щороку в порядку та у термін, визначений районною радою, звітує перед радою з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку району і делегованих повноважень.

 

15. Режим роботи райдержадміністрації

 

15.1. Для працівників райдержадміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень.

У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, окремим працівникам на їх прохання може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

15.2. Режим роботи райдержадміністрації встановлюється такий:

початок робочого дня о 8:00;

закінчення робочого дня о 17:00;

у п’ятницю закінчення робочого дня о 15.45;

обідня перерва з 12:00 до 12:45.

Напередодні святкових днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об’єднання днів відпочинку, а також на осіб, які працюють у режимі скороченого робочого часу.

15.3. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники райдержадміністрації зобов’язані з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні. Робота в ці дні компенсується відповідно до  КЗпП України.

Залучення до роботи у неробочі дні оформлюється:

заступників голови, керівника і працівників апарату райдержадміністрації, керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації – розпорядженнями голови райдержадміністрації;

інших працівників – наказами відповідних керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації.

15.4. Для оперативного вирішення завдань, пов’язаних з діяльністю райдержадміністрації, за розпорядженням голови райдержадміністрації у святкові та вихідні дні може здійснюватися чергування заступниками голови райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, а також апарату райдержадміністрації. За необхідності до чергування можуть залучатися інші державні службовці. Робота в ці дні компенсується відповідно до КЗпП України.

15.5. Перебування працівників структурних підрозділів райдержадміністрації за межами службових приміщень райдержадміністрації у робочий час погоджується з керівниками відповідних структурних підрозділів. Керівники структурних підрозділів апарату райдержадміністрації повідомляють про свою відсутність у робочий час керівника апарату райдержадміністрації. Керівники самостійних структурних підрозділів повідомляють про свою відсутність за службовою необхідністю у робочий час заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків або першого заступника, голову райдержадміністрації. Заступники голови райдержадміністрації повідомляють про свою відсутність у робочий час голову райдержадміністрації.

15.6. Облік використання робочого часу здійснюється окремо кожним самостійним структурним підрозділом та в апараті райдержадміністрації шляхом складання табеля обліку використання робочого часу за формою П-5 відповідно до наказу Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» (із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного комітету статистики України від 25.12.2009 № 496).

15.7. Для окремих категорій працівників (працівників патронатної служби, чергових та інших) може встановлюватися 12-годинний робочий день з роботою через день. Початок такого робочого дня о 8 годині 00 хвилин, закінчення - о 21 годині 00 хвилин з перервою для відпочинку і харчування тривалістю 1 година 15 хвилин за узгодженням з відповідним керівником.

15.8. Головою райдержадміністрації за погодженням з відповідним профспілковим комітетом окремим працівникам може встановлюватися гнучкий графік роботи на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

            15.9 Відповідно до статті 35 Закону України „Про державну службу”, державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством та фондом заробітної плати райдержадміністрації. Державним службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.1994 № 250 „Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток” (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1396).

За рішенням голови райдержадміністрації, керівника самостійного структурного підрозділу райдержадміністрації державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

15.10. Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників райдержадміністрації встановлюються згідно із Законом України „Про відпустки” та Кодексом законів про працю України.

15.11. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється керівництвом райдержадміністрації за погодженням з профспілковим комітетом, і врахуванням необхідності забезпечення роботи райдержадміністрації і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників райдержадміністрації.

 

           КЕРІВНИК АПАРАТУ

       РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ                                                                Н.М.ТИЩЕНКО