Сьогодні: середа, 18 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Марківська РДАДіяльність РДАСоціальна сфера
Пенсійне забезпечення

25 травня поточного року спеціалісти фінансово-економічного відділу Марківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України  Луганської області провели зустріч в трудовому колективі Марківської дитячої бібліотеки. Тема зустрічі- «Детінізація заробітної плати – запорука майбутнього!»

 На зустрічі висвітлювались насамперед питання про неможливість та незаконність отримання заробітної плати в «конверті», тому що саме ці явища суспільства руйнують  майбутнє України. Крім того, працівників бібліотеки цікавив веб-портал управління, а саме, як стати користувачем та яку інформацію він дає можливість отримувати. Всі присутні отримали обгрунтовані відповіді.

 

 

Заступник начальника

фінансово-економічного відділу                                                                          Вікторія Сиса

Травневий перерахунок пенсій

З 01.05.2017 року проведений перерахунок пенсій відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”.

Відтепер для осіб, що втратили працездатність, прожитковий міні­мум підвищився з 1247 до 1312 грн. У зв’язку з цим органами Пенсійного фонду України проведено перерахун­ки пенсій, у результаті  чого зросли розміри виплат, які визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму.

 

    Мінімальна пенсія і доплата за понаднормовий стаж

Якщо розмір пенсії особи, обчис­лений з урахуванням наявного в неї страхового стажу та із її заробітку, не досягає мінімального розміру пенсії, який за повний страховий стаж особі встановлюють на рівні прожит­кового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність, пенсію встановлюють на рівні цього прожиткового мінімуму.

Повний страховий стаж — це

20 років для жінок та 25 — для чолові­ків (для осіб, яким пенсію призна­чено до    1 жовтня 2011 р. і яким піс­ля цієї дати не проводили перерахунку пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призна­чення (попереднього перерахунку) пенсії);

30 років для жінок та 35 — для чоловіків (для осіб, яким пен­сію призначено після 1 жовтня 2011 р. чи до цієї дати, але яким після було проведено перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та за­робітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Якщо страховий стаж неповний, то розмір пенсії також визначають про­порційно до стажу, враховуючи за­значений прожитковий мінімум.

Якщо особа має більше страхового стажу, до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж.

При цьому мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за понад­нормовий стаж визначають з ураху­ванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тому з травня ці пен­сії перераховано.

Якщо розмір пенсії особи, об­числений за формулою, наведе­ною ст. 27 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058 «Про загальнообов ’язкове державне пен­сійне страхування» (далі — Закон N3 1058), не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встанов­леного для осіб, що втратили пра­цездатність, доплату за понад­нормовий стаж визначають, ура­ховуючи розмір пенсії особи.

Слід зауважити, що перерахунок мінімального розміру пенсії та до­плати за понаднормовий стаж сто­сується лише непрацюючих осіб. Та­кий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам не провадиться (ч. З ст. 42 Закону № 1058).

Пенсії в разі втрати годувальника. Розмір пенсії в разі втрати годуваль­ника залежить від страхового стажу та заробітку померлого годувальника.

Згідно зі ст. 37 Закону № 1058 пенсія в разі втрати годувальника признача­ється в такому розмірі: на одного не­працездатного члена сім’ї — 50% пен­сії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних чле­нів сім’ї — 100% цієї пенсії, що розпо­діляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія в разі втрати годувальника призначається в на­званих розмірах виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

При цьому у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та з урахуван­ням державної адресної допомоги мі­німальні розміри цих пенсій відповід­но становлять: 1312 грн (1312 грн х  100%); 1574,40 грн (1312 грн х 120%) і 1968,00 грн (1312 грн х 150%).

Мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника, яка призна­чається членам сімей військово­службовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом України від 09.04.92 р. № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій­ськової служби, та деяких інших осіб» (далі — Закон № 2262), не може бути нижчим від двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то­му з грудня це 2624 грн (1312 грн х 2).

                                         

Перерахунок надбавок та підвищень

Виходячи із нового розміру прожит­кового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1312 грн), обчислено розміри підвищень до пенсій і міні­мальні пенсійні виплати ветеранам війни і жертвам нацистських переслі­дувань, пенсію за особливі заслуги пе­ред Україною, державну соціальну до­помогу на догляд, мінімальні пенсії для інвалідів-військовослужбовців та в разі втрати годувальника, які призначені членам їхніх сімей, надбавки на утри­манців відповідно до Закону № 2262.

Підвищення до пенсій почесним донорам

Статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» передбачено, що до пенсії почесним донорам України встановлюється надбавка у розмірі 10% затвердже­ного прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Розмір такого прожиткового мінімуму з 1 травня становить 1624 грн. тому розмір надбавки до пенсії почесним донорам України з травня цього року - 162.40 грн.

Перерахунок названих вище надбавок та підвищень до пенсій проведено усім пенсіонерам, які їх мають, незалежно від того, пра­цює пенсіонер чи ні.

Заступник начальника управління                                                         Ткаченко С.О.

 

 

 

Тіньова зайнятість

 

(використання праці найманих працівників без укладання трудових договорів, угод) і «тіньова заробітна плата» (так звана «зарплата в конвертах») - явища, які міцно увійшли в наше життя та набули великих масштабів. Сьогодні на порядку денному держави як ніколи гостро стоїть питання детінізації трудових відносин і легалізації заробітних плат, особливо в контексті зменшення у минулому році ставки ЄСВ до 22%.

Відносини в галузі оплати праці в Україні регулюються більш ніж двома десятками законодавчих і нормативно-правових актів.

Основним законодавчим актом є Конституція України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про працю.

У статтях 43-46 Конституції України вказано, що кожен громадянин має право на працю, відпочинок, соціальний захист, безпечні і здорові умови праці та заробітну плату, не нижче встановленого законодавством мінімуму.

Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України, мінімальна заробітна тата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче за

 який не може оплачуватися виконана працівником місячна, погодинна норма праці (обсяг робіт). З 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати дорівнює 3 200 гривень.

Саме цьому був присвячений флешмоб, проведений спеціалістами Марківського об’єднаного управління ПФУ Луганської області

 

Заступник начальника

фінансово-економічного відділу                                Вікторія Сиса

Пенсійний фонд інформує

Про достроковий вихід на пенсію осіб, що перебувають на обліку в центрі зайнятості.

Статтю 49 Закону Украї­ни «Про зайнятість населення», яка передбачала достроковий вихід на пенсію за півтора року  до досягнення пенсійного віку, з 1 січня 2015 р. із закону вилучено. Тобто пенсію призначають при досягнення за­гальновстановленого пенсійного віку  — 60 років (ст. 26 Зако­ну №1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування).

Про зарахування в стажу  особам, що перебувають на обліку в центрі зайнятості

Відповідно до ст. 24 Закону №1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування) період, упродовж якого особа, яка підлягала загально­обов’язковому державному соціаль­ному страхуванню на випадок безробіття. одержувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її ви­плати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу в період професійної підготовки або підвищення кваліфікації, враховується  до страхового стажу.

 За даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, до страхового стажу буде зараховано періоди одержання допомоги по безробіттю (крім одноразової — для здійснення підприємницької діяльності). Під час обчислення заробітку, з якого буде визначено розмір Вашої пенсії, що­місяця в період одержання такої до­помоги буде враховано мінімальну заробітну плату.

 

Заступник начальника управління

Пенсійного фонду України в

Марківському районі Луганської області                                     С.О.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

        

Пенсійний фонд інформує

Пенсія  дітям в разі втрати годувальника

Діти (в тому числі, що народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші від цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, згідно зі ст. 36 Закону № 1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» мають право на пенсію в разі втрати годувальника.

Діти, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвіт­ніх навчальних закладах системи за­гальної середньої освіти, а також про­фесійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі в період між за­вершенням навчання в одному з цих навчальних закладів та вступом до ін­шого навчального закладу або в пері­од між завершенням навчання за од­ним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не переви­щує чотирьох місяців), мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не більш ніж до досягнення 23 років. При цьому діти-сироти мають право на таку пенсію до досягнення ними 23 років незалежно від того, на­вчаються вони  чи  ні.

Пенсія в разі втрати годувальника призначається за наявності в году­вальника на день смерті страхового стажу, який був би потрібний йому для призначення пенсії за ІІІ групою інвалідності (від одного до 15 років — залежно від того, в якому віці наста­ла смерть). При цьому незалежно від тривалості страхового стажу году­вальника пенсія призначається в ра­зі смерті пенсіонера  або в період проходження  строкової військової служби, а також у разі смерті (заги­белі) особи внаслідок поранення, ка­ліцтва, контузії чи інших  ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в масових акціях громадського про­тесту в Україні з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності).

Дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утри­манні годувальника.

Заступник начальника управління

Пенсійного фонду України

в Марківському районі Луганської області                                      С.О.Ткаченко

 

 

 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Щодо сум матеріальної допомоги, які не враховуються до зарплати для забезпечення її мінімального рівня

Згідно із статтею 1 Закону України "Про оплату праці" (далі - Закон) заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Відповідно до статті 3-1 Закону (в редакції Закону України від 06.12.2016 р. N 1774-VIII) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Тобто якщо працівником виконана місячна норма праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.

Що стосується сум матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та грошової допомоги при надані щорічної відпустки, які виплачуються у розмірі середньої заробітної плати, розрахованої згідно з положеннями Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100, то вони не враховуються до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня, оскільки виплачуються працівникові не за виконану ним роботу та не є елементами заробітної плати.

Начальник відділу платежів

до пенсійної системи                                                                В.М.Сиса 

 

 

          

Для внутрішньо переміщеним осіб запроваджено електронне пенсійне посвідчення

Відповідно до Постанови КМУ від 05.11.2014 р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» запроваджено електронне пенсійне посвідчення.

Електронне пенсійне посвідчення  - удосконалений платіжний інструмент, що поєднав у собі функції банківської платіжної картки та пенсійного посвідчення. Це абсолютно новий продукт, що не має аналогів в Україні.

Спеціально для пенсіонерів Ощадбанк спільно з Пенсійним фондом України реалізував цей інноваційний проект - електронне пенсійне посвідчення. Разом із пенсійною платіжною карткою Ощадбанку пенсіонер отримує ідентифікаційне посвідчення з електронним цифровим підписом власника.

Тепер перед пенсіонерами відкриваються нові можливості. В день зарахування пенсії Пенсійним фондом вони отримують СМС - повідомлення від банку про надходження коштів на рахунок. Отримати гроші можливо в найближчому відділенні Ощадбанку чи в будь-якому банкоматі Ощадбанку без жодних комісій.

Крім того, пенсійна картка має електронний цифровий підпис, що надає можливість отримувати електронні документи на веб-порталах органів влади. Відтепер навіть з дому можливо переглядати на веб-порталі послуг Пенсійного фонду інформацію з електронної пенсійної справи про розмір пенсії та її скла­дові, дані про страховий стаж, заробіток, сплачені внески. Електронне пенсійне посвідчення надає можливість написати звернення або подати заяву на призна­чення чи перерахунок пенсії через Інтернет без відвідування Пенсійного фонду.

Звертаємо увагу: термін дії електронного пенсійного посвідчення як платіжної картки - три роки за умови проходження фізичної ідентифікацію у відділенні банку кожні шість місяців в перший рік дії картки, в наступні роки - раз на 12 міся­ців.

Замовити електронне пенсійне посвідчення необхідно в територіальному управлінню Пенсійного фонду України. В Марківському управлінні у відділі обслуговування громадян постійно працюють 3 кваліфікованих спеціаліста з питань прийому документів для оформлення електронне пенсійне посвідчення   Необхідно надати такі документи  

* паспорт;

* довідку про реєстраційний номер облі­кової картки платника податків фізичної особи (не подається громадянами, які через свої релігійні переконання відмовля­ються від прийняття реєстраційного номе­ра облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контроль­ний орган і мають відмітку в паспорті);

* довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

* 2 фотокартки  розміром  2,5 на 3 см.

Перший заступник начальника управління                 Зоя Гребиннюк

 

 

 

                                                                                       Особливості виплати пенсій працюючим пенсіонерам

Статтею 47 Закону України «Про загально­обов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — За­кон) з 1 квітня 2015 р. встановлюється особливий поря­док виплати пенсії працюючим пенсіонерам.

Статтею 11 Закону визначено коло осіб, які підля­гають загальнообов’язковому державному пенсійно­му страхуванню. Там же є і фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування.

Пунктом 2.21 Порядку подання та оформлення доку­ментів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону визначено документами, які підтверджують, що особа не працює (не провадить діяльність, пов’язану з одержанням доход, що є базою для нарахування єди­ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), є; трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу, які надаються відділом персоні­фікованого обліку за формою згідно з додатком 1 до По­ложення про реєстр застрахованих осіб Державного ре­єстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пен­сійного фонду України від 18.06.2014р. № 10-1, зареєст­рованою в Мін’юсті України 08.07.2014 р. за № 785/25562, а за потреби — за формою згідно з додатком 3 до Положення, та відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фі­зичної особи — підприємця за наявними в органі, що призначає пенсію, даними. У разі відсутності в зареєст­рованої (взятої на облік) внутрішньо переміщеної особи документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), факт звільнення з роботи встановлю­ється на підставі особистої заяви із зазначенням дати, з якої особа не працює, та поясненням обставин, у зв’язку з якими неможливо внести запис у трудову книжку чи на­дати оригінал трудової книжки.

Згідно з ч. З ст. 46 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» фізична особа позбав­ляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Ураховуючи викладене, в період провадження підпри­ємницької діяльності та до дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної осо­би — підприємця, пенсіонер вважається працюючим (не­залежно від факту одержання доходу).

Начальник відділу з питань призначення та виплати пенсій                                   Світлана Скляр

 

 

 

Зареєструйтеся та контролюйте!

            Пенсійний фонд постійно вдосконалює надання послуг, а саме розширює можливість надання електронних послуг.
Створення веб-порталу – ще один крок до того, щоб спростити спілкування громадян із Пенсійним фондом, максимально наблизити наші послуги до людей. Уже тепер громадяни можуть звертатися до працівників Пенсійного фонду через веб-портал Фонду, отримуючи консультації та відповіді на свої звернення, з’ясовуючи, які внески й коли було сплачено.
Пенсіонери – користувачі порталу, мають змогу не виходячи з дому, отримати відомості зі своєї пенсійної справи, а саме суму призначеної пенсії з урахуванням всіх надбавок та підвищень до пенсії, вид пенсії, відправити скаргу до управління, на яку обов’язково прийде відповідь, адже кожне звернення фіксується електронною системою і перебуває на контролі.
         Застрахована особа (працівник), яка зареєстрована на порталі, може переглядати свої дані із системи персоніфікованого обліку а саме:

  • перелік страхувальників, які подають про вас відомості в систему персоніфікованого об­ліку
  • за кожний місяць почи­наючи з 2000 року інформа­цію про кожну застраховану особу щодо суми заробітку, з якої сплачено страхові внески, кількості днів для стажу, відміт­ки про сплату пенсійного/єди­ного внеску. А також загальні  показники за кожен рік помі­сячно: загальну суму заробіт­ку, з якого сплачено страхові внески (усього та в межах мак­симальної величини), страхо­вий стаж;
  • відомості про спеціаль­ний (пільговий) стаж і про стаж, який зараховують без спла­ти страхових внесків (БСВ) за страхувальниками та за ро­ками.

          Щоб зареєструватися на веб-порталі Вам необхідно особисто звернутися до нашого управління, взявши з собою реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) і паспорт, аби вже на місці оформити відповідну заяву. Уся процедура займе лише декілька хвилин.
         Веб-портал – досить потужна інформаційно-аналітична система, яка має власну систему захисту інформації, що пройшла відповідну експертизу, і відповідний експертний висновок. Така система унеможливлює доступ сторонніх осіб до конфіденційної персональної інформації.

 

Начальник відділу ведення ЕР

та підтримки  ІАС                                                                     Ігор Рак

 

 

Пріоритети в соціальній сфері – легалізація заробітної плати. 

Зарплата в "конвертах" та робота без оформлення трудових відносин, мають глибокі корені й руйнують суспільство зсередини, позбавляючи майбутнього тих, хто отримує неофіційну заробітну плату.

       Відносини між роботодавцями та найманими працівниками не відповідають нормам чинного законодавства. Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII  з 01.01.2017 підвищено розмір мінімальної заробітної плати до 3200 грн.  В зв’язку з цим роботодавці  бажаючи скоротити свої "витрати", видають частині своїх працівників (навіть без їх відома) заробітну     плату     готівкою,     не відображеною в бухгалтерському обліку, де фактично документально працівник оформлений на півставки, або на 0,25-ставки, тобто відображається заробітна плата нижче встановленої Законом мінімальної.

       Виплата заробітної плати в «конверті» та нелегальна робота стали, на жаль, нормою життя. Виплати у «конвертах» стали одною із складових тіньової економіки. Недоліки тіньової заробітної плати, як і тіньової зайнятості не тільки в тому, що бюджет недоотримує кошти, використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить в собі багато негативних моментів, і перш за все це втрата страхового стажу для призначення пенсії. Сьогодні працівники не бачать проблем в отриманні «тіньової» заробітної плати, так як до кишені надходять «чисті доходи». Коли вони самі надають згоду працювати на таких умовах, вони самі позбавляють себе соціальних гарантій

        Здебільшого проблемним питанням щодо легалізації заробітної плати
виникає у суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб. Підприємець, частково приховуючи виручку від реалізації товарів, робіт, послуг, виплачує доходи найманим працівникам, які не обліковані в бухгалтерських документах і використовує  працю найманих працівників,   офіційно не зареєстрованих.

        Працюючі громадяни  або ті, які мають намір працевлаштуватися мають право  вимагайте від роботодавців заключення трудової угоди.

        Крім того перевірити чи офіційно ви працюєте можливо у територіальних відділення Пенсійного фонду України за особистим зверненням, або скориставшись веб-порталом Пенсійного Фонду України.

        Користувачем веб- порталу Пенсійного фонду України стати дуже просто. Щоб зареєструватися на веб-порталі необхідно особисто звернутися до районного  управління Пенсійного фонду, взявши з собою реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) і паспорт, аби вже на місці оформити відповідну заяву. І за декілька хвилин отримати код для доступу до веб - порталу Пенсійного фонду України.

        За допомогою цього коду громадянин переглядає свої дані із системи персоніфікованого обліку, а саме яку заробітну плату нарахував роботодавець,   скільки днів стажу зараховано в результаті сплати страхових внесків з 2000  року.

 

Начальник відділу платежів до пенсійної системи

УПФУ в Марківському районі                                                                              Вікторія Сиса

 

 

 

 

 

Умови перерахунку пенсій пенсіонерам Міністерства внутрішніх справ.

          Частиною 4 статті 63 до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” від 09.04.1992 № 2262 (далі – Закон України № 2262) встановлено, що перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону.

 

        На сьогодні, таким порядком є Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України № 2262, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 № 45 (далі - Порядок № 45).

 

        Згідно п. 1 Порядку № 45 перерахунок раніше призначених відповідно до Закону України № 2262 пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом №2262, або у зв’язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах установлених законодавством.

 

        За приписами п. 2 Порядку № 45 Міністерство внутрішніх справ України має повідомити у п’ятиденний строк Пенсійному фонду України про підстави перерахунку пенсій військовослужбовцям та, на підставі складаних органами Пенсійного фонду списків осіб, надати довідки про новий розмір грошового забезпечення.

 

        Утім, порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону 2262, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 року № 45, не передбачає перерахунок пенсій колишнім працівникам міліції, які одержують пенсію на умовах Закону № 2262, з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премій у розмірах, установлених законодавством для поліцейських.

 

        З метою законодавчого врегулювання зазначеного питання Міністерство внутрішніх справ України ініціювало перед Кабінетом Міністрів України утворення міжвідомчої робочої групи під головуванням Міністерства соціальної політики за участю представників Міністерства фінансів України, Пенсійного фонду України та Міністерства внутрішніх справ України.

 

        Враховуючи вищезазначене, перерахунок пенсії пенсіонерам МВС буде проведений у разі прийняття Урядом відповідного рішення.

 

Заступник начальника управління

ПФУ в Марківському районі                                           Світлана  Ткаченко

 

 

 

Порядок одержання роботодавцем компенсації частини фактичних витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку зі ство­ренням нового робочого місця

Компенсація роботодавцю фактичних ви­трат у розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце, провадиться відповідно до Порядку, затвердженого по­становою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. № 153.

Право на таку компенсацію мають роботодавці, які за­безпечили дотримання таких вимог:

починаючи з 2013 р. створили нові робочі місця та працевлаштували на них працівників через укладення трудо­вого договору;

упродовж 12 календарних місяців з дня укладення тру­дового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця виплачують їй заробітну плату в розмірі не менш ніж три мінімальні заробітні плати.

 

Роботодавець утрачає право на компенсацію в разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці.

 

Також права на компенсацію не мають роботодавці, які є суб'єктами господарювання, утвореними в результаті припинення іншої юридичної особи упродовж 12 місяців, що передували створенню нового робочого місця, та бюджетними установами.

 

Для одержання компенсації роботодавцю потрібно впродовж 12 місяців з дня укладення трудового догово­ру з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подати органові Пенсійного фонду України за своїм міс­цезнаходженням довідку про виконання умов компен­сації частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соці­альне страхування.

 

Орган Пенсійного фонду України надсилає впродовж п'яти робочих днів з дня надходження довідки терито­ріальному органові Держпраці звернення щодо підтвер­дження зазначеної в ній інформації.

 

Територіальний орган Держпраці інформує в місяч­ний строк з дня надходження звернення відповідний орган Пенсійного фонду України про результати його розгляду.

 

Орган Пенсійного фонду України на підставі інфор­мації територіальних органів Держпраці і даних, які містяться у звіті щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зокрема про кількість створених ро­бочих місць та укладених трудових договорів з особа­ми, працевлаштованими на нові робочі місця, суми нарахованої заробітної плати таким особам за кожний місяць упродовж 12 календарних місяців після укладення трудового договору з працівником, ухвалює впродовж 10 днів після надходження зазначеної інформації рішення про виплату компенсації.

 

Виплачують компенсацію на підставі звіту щомісяця впродовж 12 календарних місяців після завершення ана­логічного періоду з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, пере­рахуванням коштів з окремого рахунка органу Пенсійно­го фонду України на банківський рахунок роботодавця, зазначений у довідці.

 

Право на компенсацію зберігається за роботодавцем також, якщо трудовий договір з особою, працевлаштова­ною на нове робоче місце, розірвано та укладено з іншою особою, працевлаштованою на це робоче місце, за умо­ви, що рівень заробітної плати в одному календарному місяці становив не менш ніж три мінімальні заробітні пла­ти в місяці сплати єдиного внеску сумарно за такими тру­довими договорами.

 

Пенсійний фонд України виплачує компенсацію за рахунок коштів державного бюджету, передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України на відповід­ний рік

 

Начальник відділу платежів

 до пенсійної системи                                                        Вікторія Сиса

 

 

 

Порядок утримання з пенсії

               Законом України «Про виконавче проваджен­ня» (стаття 70 «Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника») передбачено, що  розмір від­рахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника вираховують із суми, що залишається після утримання подат­ків, зборів та єдиного внеску на загально­обов'язкове державне соціальне страхування.

Згідно з частиною другою статті 70 зазначе­ного Закону, розмір примусових відрахувань залежить від того, на що їх буде спрямовано.

Якщо це потрібно для утримання членів сім'ї (аліменти) або відшкодування збитків від роз­крадання майна підприємств, установ та орга­нізацій, для відшкодування пенсіонером шко­ди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкоджен­ням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю постраждалого, для повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законо­давством випадках, — із пенсії може бути відраховано не більш як 50% від її розміру.

За іншими видами стягнень,  може бути при­мусово відраховано не більш як 20% від пенсії.

 

Заступник начальника відділу з питань

призначення, перерахунку  та виплати

пенсій УПФУ в Марківському районі                     Олена Шкиря

 

 

 

 

Оподаткування пенсії

 

З 1 січня 2017 року набрали чинності закони України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801, «Про внесен­ня змін до деяких законодав­чих актів України» від 06.12.2016 № 1774, яки­ми врегульовано окремі питання пенсійного забезпечення в 2017 ро­ці. Зміни відбулися і в оподаткуванні пенсій.

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляються з пенсій/щомісячного довічного гро­шового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожит­кового мінімуму для осіб, які втра­тили працездатність (у розрахун­ку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, — в частині такого перевищен­ня.

 Базою оподаткування є розмір, що перевищує 12 470 грн. на місяць (у 2016 році — 10 740 грн.). Ставка податку на доходи фізичних осіб — 18%, військового збору —1,5% ба­зи оподаткування. Коло осіб яким надають пільги щодо справляння податку залишаються незмінними.

 

Перший заступник начальника УПФУ

в Марківському районі Луганської області                 Зоя Гребиннюк

 

 

 

 

Розпочато виплату пенсії за лютий 2017 року

 

Управління Пенсійного фонду України в Марківському районі Луганської області  2 лютого 2017 року розпочало виплату пенсії за лютий місяць.

 

         Загальна потреба на виплату пенсії на місяць становить 47397,7 тис. грн.

          Профінансовано 865,6 тис. грн.

                   

 

  Головний спеціаліст

 бюджетно- фінансового відділу                                   Людмила Романенко

 

 

 

Доплата до мінімального страхового внеску

 Відповідно до статті 24 Закону України «Про загаль­нообов'язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж — це період (строк), упродовж якого особа підлягає загальнообов'язковому державно­му пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплаче­но страхові внески в сумі не менш ніж мінімальний стра­ховий внесок. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа під­лягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, зараховується до страхового стажу як пов­ний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не менш ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою за мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний мі­сяць за умови відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених кош­тів за відповідний місяць була не менш ніж мінімальний страховий внесок.

Порядок проведення такої доплати визначено розді­лом 15 Інструкції про порядок обчислення і сплати стра­хувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1, зареєстрованою в Мін'юсті України 16.01.2004 р. за № 64/8663.

Доплата до мінімального страхового внеску за непов­ний місяць роботи провадиться застрахованою особою на її бажання за даними персоніфікованого обліку за під­сумками року або під час виходу застрахованої особи на пенсію за місцем проживання.

Розраховують суми внесків, які потрібно доплатити, органи Пенсійного фонду на підставі даних реєстру за­страхованих осіб про суми нарахованої заробітної плати та нарахованих страхових внесків за відповідні періоди роботи.

 

 Головний спеціаліст відділу платежів

до пенсійної системи                                                     Олена Брюховецька

 

 

 

Про особливості виплати пенсій протягом 2017 року працюючим пенсіонерам

З 01 січня 2017 року набрали чинності Закони України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801 та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774 (далі - Закон 1774), якими врегульовано питання пенсійного забезпечення у 2017 році.

 

Згідно частини першої статті 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (в редакції Закону 1774), тимчасово, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, особам (крім інвалідів 1 та 2 іруп, інвалідів війни 3 групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пуніегу 1 стаггі 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»), які займають посади державної служби, визначені Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», а також працюють на посадах та умовах, передбачених Законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії не виплачуються.

 

Відповідно до Закону 1774, з 01.01.2017 року виплата пенсії особам, працюючим на посадах судових експертів, службовцям Національного банку у період роботи у Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України та в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування (крім інвалідів 1 та 2 груп, інвалідів війни З групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист») здійснюється у розмірі 85 відсотків призначеного розміру пенсії, що перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

 

Заступник начальника управління

Пенсійного фонду України в Марківському районі

Луганської області                                                                    Світлана Ткаченко

 

 

Розмір мінімальної заробітної плати з січня 2017 року  становить 3200 грн.

З 1 січня 2017 року  мінімальна заробітна плата виросла в двічі і становить  3200 гривень. Відносини в галузі оплати праці в Україні регулюються більш ніж двома десятками законодавчих і нормативно-правових актів.

Основним законодавчим актом є Конституція України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про працю.

У статтях 43-46 Конституції України вказано, що кожен громадянин має право на працю, відпочинок, соціальний захист, безпечні і здорові умови праці та заробітну плату, не нижче встановленого законодавством мінімуму.

Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України, мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче за який не може оплачуватися виконана працівником місячна, погодинна норма праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Слід відмітити, що державні соціальні гарантії (у тому числі мінімальна заробітна плата) обов'язкові на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.

Починаючи з 01 січня 2017 року здійснюватиметься суворий контроль з боку Державної фіскальної служби України, Державної служби України з питань праці та правоохоронних органів за детінізацією фонду заробітної плати та зменшенням чисельності працюючих.

Захист мінімальних прав та гарантій найманих працівників гарантується державою та є обов’язком для роботодавців всіх форм власності і господарювання.

 

Начальник управління Пенсійного фонду

України в Марківському районі

Луганської області                                                                  Н.О. Душенко

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Щодо легалізації заробітної плати

01.01.2017 року набрав чинності Закон України від 06.12.2016 року № 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким вносяться зміни в низку законодавчих актів щодо оплати праці, сплати ЄСВ фізичними особами-підприємцями, відповідальності за порушення трудового законодавства.

Зокрема, вводиться значний штраф - у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за створення перешкод у проведенні або недопущення до проведення перевірки з питань фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків (абз.7 ч.2 ст.265 КЗпП).

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт

УПФУ в Марківському районі Луганської області                             Алла Сап’ян

 

 

Відповідно до Постанови КМУ від 05.11.2014 р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» запроваджено електронне пенсійне посвідчення

Електронне пенсійне посвідчення  - удосконалений платіжний інструмент, що поєднав у собі функції банківської платіжної картки та пенсійного посвідчення. Це абсолютно новий продукт, що не має аналогів в Україні.

 

Спеціально для пенсіонерів Ощадбанк спільно з Пенсійним фондом України реалізував цей інноваційний проект - електронне пенсійне посвідчення. Разом із пенсійною платіжною карткою Ощадбанку пенсіонер отримує ідентифікаційне посвідчення з електронним цифровим підписом власника.

 

Тепер перед пенсіонерами відкриваються нові можливості. В день зарахування пенсії Пенсійним фондом вони отримують СМС - повідомлення від банку про надходження коштів на рахунок. Отримати гроші можливо в найближчому відділенні Ощадбанку чи в будь-якому банкоматі Ощадбанку без жодних комісій.

 

Крім того, пенсійна картка має електронний цифровий підпис, що надає можливість отримувати електронні документи на веб-порталах органів влади. Відтепер навіть з дому можливо переглядати на веб-порталі послуг Пенсійного фонду інформацію з електронної пенсійної справи про розмір пенсії та її скла­дові, дані про страховий стаж, заробіток, сплачені внески. Електронне пенсійне посвідчення надає можливість написати звернення або подати заяву на призна­чення чи перерахунок пенсії через Інтернет без відвідування Пенсійного фонду.

 

Також це електронне пенсійне посвідчення надає можливість здійснювати банківські операції та безготівкові платежі, отримувати чи поповнювати готівко­вими коштами картковий рахунок, оперативно, без черг розраховуватись за комунальні послуги . І це ще не все. Є можливість  контролювати гроші та керувати ними через Інтернет в «Ощад 24/7» з дому в будь-який час.

 

Звертаємо увагу: термін дії електронного пенсійного посвідчення як платіжної картки - три роки за умови проходження фізичної ідентифікацію у відділенні банку кожні шість місяців в перший рік дії картки, в наступні роки - раз на 12 міся­ців.

 

Начальник відділу обслуговування громадян Пенсійного фонду

України в Марківському районі Луганської області                                          Тетяна Ярославцева

 

 

 

 

|| Наступна сторінка
Сторінки: 1 2 3 4
Марківська районна державна адміністрація
92400, Україна, смт. Марківка, вул.Леніна, 18
Тел. (06464) 9-19-85, факс 9-18-56
Веб-сайт: http://mar.loga.gov.ua
E-mail: gosadm@mar.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.mar.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Марківська РДА