Сьогодні: середа, 18 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Марківська РДАДіяльність РДАГромадська рада
Регламент

 

Повідомлення
ініціативної групи з підготовки установчих зборів про початок формування нового складу громадської ради при Марківській районній державній адміністрації

 

       Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» затверджено новий порядок формування та діяльності громадських рад при центральних органах виконавчої влади та місцевих державних адміністраціях.

        Громадська рада при районній державній адміністрації (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

         До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).
          Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
           Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.
           Строк повноважень складу громадської ради — два роки.
           До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
           Членство в громадській раді є індивідуальним.
           12 грудня 2012 року на засіданні громадської ради при райдержадміністрації, сформованої на зборах громадськості у 9 лютого 2011 року, утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації у складі 7 осіб (список додається до повідомлення).
           Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
           До заяви додаються:
- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років (обсяг – до 2 сторінок аркушу формату А4).
           За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що облдержадміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
          Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при облдержадміністрації до проведення установчих зборів.
          Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради райдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
          Райдержадміністрація затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.
        Установчі збори для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації планується провести

         12 лютого 2013 року о 10 годині в приміщенні райдержадміністрації (смт Марківка,вул. Леніна,18) Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється до 2 лютого 2013 року о 17 годині.
          Заяви та копії документів до ініціативної групи надсилати поштою або надавати нарочним на ім’я уповноваженої особи від ініціативної групи –Зенцевій Тетяні Дмитрівні –головного спеціаліста з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації ( смт Марківка, вул.Леніна, 18)
          Відповідальною особою за проведення установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Марківській райдержадміністрації є головний спеціаліст з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації Зенцева Тетяна Дмитрівна(контактні телефони: 0(6464) 9-18-78).
         Зразки документів, які подаються до ініціативної групи   можна знайти в розділі  оголошення на цьому сайті.
 

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядженням голови
від 25 березня 2016 р. №  144
 
 
                                   РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
                                   ПРИ   МАРКІВСЬКІЙ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
 
                                                           Загальні положення
            1. Регламент громадської ради при Марківській райдержадміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Марківській райдержадміністрації
             2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.
Громадська рада інформує Марківську райдержадміністрацію, громадськість про свою діяльність. Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
            3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
            Голова громадської ради має одного заступника, який обираються у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
            4. Розподіл функціональних повноважень між заступником голови громадської ради (далі – заступники голови), здійснюється головою громадської ради.
                                               Планування роботи
            5. Робота громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадської радою.
            6. Формування планів роботи громадської ради здійснюється громадською радою на основі пропозицій членів ради.
            План роботи громадської ради на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні.
            План роботи громадської ради на квартал затверджується головою громадської ради на основі положень плану громадської ради на рік.
            Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Марківської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні Марківською райдержадміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.
            7. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:
            - чергові засідання громадської ради,
            - засідання комісій,
            - проведення громадської експертизи діяльності Марківської райдержадміністрації
            - проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,
            - заходи в межах проведення Марківською райдержадміністрацією консультацій з громадськістю,
            - забезпечення інформування Марківської райдержадміністрації, громадськості про діяльність громадської ради,
            - інші заходи в межах повноважень громадської ради.
            8. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.
            План роботи громадської ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.
            9. Члени громадської ради та комісії громадської ради подають свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.
            10. Плани роботи громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті Марківської райдержадміністрації та повідомляються секретарем громадської ради кожному члену громадської ради.
                        Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради
            11. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.
            Позачергові засідання громадської ради скликаються за ініціативою голови ради.
            12. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а уразі його відсутності його заступником. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Марківської райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.
            Секретар  громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом повідомлення або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення засідання.           Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Марківської райдержадміністрації.
            13. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються головою громадської ради в обов’язковому порядку на вимогу не менше як однієї третини від загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові громадської ради.
            Позачергове засідання громадської ради скликається та проводиться не пізніше як у п’ятнадцятиденний термін після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.
            Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.
            Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання громадської ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Марківської райдержадміністрації.
            14.       Засідання громадської ради проводяться відкрито.
            На запрошення голови за поданням профільної комісії громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.
Уповноважений представник Марківської райдержадміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.
            15. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.
            Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.
            16. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.
            Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради, комітетів та тимчасових комісій громадської ради (у разі їх створення).
            17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.
            Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської ради, комітетами або тимчасовими комісіями громадської ради голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання громадської ради.
            18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його заступник.
            19. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви.
            Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні.
            За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.
            20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:
            1) на установчих зборах громадської ради по збігу дворічного терміну головує голова ініціативної групи, або обраний головуючий з числа ініціативної групи до того часу поки не буде обраного голову громадської ради нового складу;
            2) установчі збори громадської ради для формування нового складу громадської ради скликаються та проводяться головою ініціативної групи не пізніше як у десятиденний термін з дня завершення дворічного терміну повноважень громадської ради.
            21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
            Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування.
            В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.
            У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.
            Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та відповідальним секретарем.
            22. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.
                        Організація роботи комісій, експертних груп громадської ради
            24. На першому засіданні громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення комісій та визначено напрями їх діяльності.
            25. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.
Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.
            26. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.
            Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Марківської райдержадміністрації, представники інших інститутів громадянського суспільства, експерти з правом дорадчого голосу.
            27. Основною формою роботи комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.
            28. Засідання комітетів та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.
            29. Тимчасову комісію чи експертну групу очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії (експертної групи).
           
            Взаємовідносини громадської ради з Марківською райдержадміністрацією
            30. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії Марківської райдержадміністрації. .
            31. Громадська рада готує та подає Марківській райдержадміністрації щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні громадської ради.
            32. Громадська рада може подати Марківській райдержадміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення одного із комітетів громадської ради.
            33. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує Марківській райдержадміністрації про ухвалені громадською радою рішення.
            Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.
            34. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Марківської райдержадміністрації, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.
            33. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Марківській райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою на її засіданнях або на засіданнях Правління на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.
            35. Для проведення громадської експертизи діяльності Марківської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.
            36. Результати проведення громадської експертизи діяльності Марківської райдержадміністрації громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.
            Порядок висвітлення діяльності громадської ради
            37. На офіційному веб-сайті Марківської райдержадміністрації в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, склад робочих органів громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.
            38. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадської радою на своєму засіданні.
            39. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті Марківської райдержадміністрації здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.
            40. При взаємодії із засобами масової інформації офіційну точку зору громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням його заступник.
            У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.
            Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має керуватися виключно рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію усієї громадської ради.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
||
Марківська районна державна адміністрація
92400, Україна, смт. Марківка, вул.Леніна, 18
Тел. (06464) 9-19-85, факс 9-18-56
Веб-сайт: http://mar.loga.gov.ua
E-mail: gosadm@mar.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.mar.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Марківська РДА