Текст документа:

Про затвердження положення про СЕКТОР МОЛОДІ ТА СПОРТУ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


Марківська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 грудня 2013 року № 665


Про затвердження положення про СЕКТОР МОЛОДІ ТА СПОРТУ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


     Керуючись статтями 6, 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації ”, постановою Кабінету Міністрів України від 26.09. 2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації», враховуючи лист Луганської облдержадміністрації від 25.09.2013 № 1/31-5624 «Про утворення місцевих органів з фізичної культури та спорту, молодіжної політики» та з метою реалізації державної політики з питань розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики

 

     1. Затвердити:

     1.1. Положення про СЕКТОР МОЛОДІ ТА СПОРТУ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (додається).

     1.2. Посадову інструкцію завідувача сектору молоді та спорту райдержадміністрації (додається).

 

 

           ГОЛОВА РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ                                                      А.К. ЛИГУТА

                                                          

  

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               розпорядження голови райдержадміністрації

                                                                                                      від«18 » грудня 2013 року № 665

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕКТОР МОЛОДІ ТА СПОРТУ

МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

     1. Сектор молоді та спорту Марківської районної державної адміністрації Луганської області (далі - сектор) утворюється головою районної державної адміністрації шляхом виділення його з юридичної особи – відділу освіти, молоді та спорту Марківської районної державної адміністрації, ідентифікаційний код - 02142052, з наданням статусу самостійної юридичної особи, котрий входить до складу райдержадміністрації і забезпечує виконання покладених на нього завдань.

     2. Сектор підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації, управлінню молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації.

     3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій, наказами начальника управління молоді та спорту Луганської обласної держадміністрації, рішеннями обласної та районної рад, а також положенням про сектор.

     4. Основними завданнями сектору є:

участь у забезпеченні реалізації на відповідній території державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту;

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку фізичної культури та спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді;

сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

     5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до проектів регіональних програм поліпшення становища молоді, її відпочинку та дозвілля, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

2) розробляє і подає на розгляд керівництва райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, розвиток фізичної культури та спорту;

3) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

4) залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;

5) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

6) затверджує положення про районні змагання та проводить їх у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

7) сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об’єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

8) удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;

9) організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;

10) координує діяльність Марківської районної комунальної установи ФСК «Нива» та районної комунальної установи «Спорт для всіх»;

11) забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

12) сприяє розвитку духовності та моральності молоді, військово-патріотичному вихованню та змістовному дозвіллю молоді;

13) вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально-небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;

14) здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

15) забезпечує в установленому порядку розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, що зумовили їх появу;

16) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, фізичної культури і спорту;

17) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

18) комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного (районного) рівня;

19) здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;

20) сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;

21) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління держадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

22) надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;

24) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

     6. Сектор має право:

залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального звязку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.

     7. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян та окремими громадянами.

    8. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністраціїонної за погодженням із заступником голови облдержадміністрації та з начальником управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

     9. Завідувач сектору:

здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо призначення на посаду і звільнення з посади працівників сектору;

затверджує посадові обов’язки працівників сектору;

звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань;

планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

подає на затверження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису сектору в межах визначеної граничної чисельності;

розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на сектор завдань і його утримання, у межах затвердженого кошторису;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

     10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції сектору, може утворюватися дорадчий орган у складі: завідувача сектору, начальника служби у справах дітей, начальників інших структурних підрозділів райдержадміністрації, директорів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”. До складу дорадчого органу можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, а також громадських організацій.

     Склад дорадчого органу затверджується головою відповідної райдержадміністрації за поданням завідувача сектору.

     11. Сектор утримується за рахунок бюджетних коштів.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників сектору визначає голова райдержадміністрації у межах виділених коштів.

Кошторис і штатний розпис сектору затверджує голова райдержадміністрації після проведення їх експертизи відділом фінансово-господарчого забезпечення апарату райдержадміністрації.

Сектор є юридичною особою, має печатку із затвердженням Державного Герба України і своїм найменуванням та власнй бланк.

 

 

         КЕРІВНИК АПАРАТУ

    РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ                                                                          Н.М. ТИЩЕНКО
                                                                      


 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              розпорядження голови райдержадміністрації

                                                                                      від«18 » грудня 2013 року № 665

                                                                                                         

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

завідувача СЕКТОРУ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

         Загальні положення. Здійснює керівництво діяльністю сектору , розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

         Завідувач сектору призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови облдержадміністрації та відповідно із начальником управління молоді та спорту облдержадміністрації.

         Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування. Стаж роботи на посаді не менше 3-х років, або стаж роботи в інших сферах не менше 5 років.

         Підпорядковується голові райдержадміністрації, начальнику управління молоді та спорту облдержадміністрації.

         Повинен знати. Конституцію України, акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

         Повинен вміти. Находити спільну мову з громадянами, які звертаються у формі діалогу, побудованого на засадах привітності, тактовності. Вміти працювати на персональному комп’ютері та відповідних програмних засобах. Реалізовувати плани роботи сектору, аналізувати та узагальнювати інформацію у напрямку його діяльності, з метою вивчення досягнень та заходів стосовно молоді, фізичної культури та спорту. Працювати в умовах значного психічного навантаження.

          Завдання та обов’язки. Забезпечує ефективне виконання покладених на сектор молоді та спорту завдань щодо реалізації державної політики стосовно фізичної культури і спорту, планує його роботу, готує пропозиції до планів роботи райдержадміністрації. Погоджує Положення про сектор, посадові інструкції працівників сектору, вносить пропозиції щодо змін у посадових інструкціях та Положенні про сектор. Організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на сектор, розробку проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, спрямованих на покращення становища молоді, відпочинку й дозвілля дітей та молоді, а також з питань фізичної культури і спорту, у встановленому порядку вносить їх на розгляд райдержадміністрації, забезпечує підготовку в межах своєї компетенції проектів рішень голови райдержадміністрації з питань реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту. Регулює роботу сектору щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами з питань, що відносяться до компетенції сектору. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками сектору звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напрямків діяльності сектору. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організаційної роботи сектору. Подає пропозиції керівництву щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників сектору, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників, вносить пропозиції щодо кадрового резерву на посаду, яку займає та посади працівників сектору. Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього розпорядку, організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни. Забезпечує дотримання працівниками сектору законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією. Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, програм фізичної культури та спорту. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, фізичної культури і спорту.

        Контролює організацію та проведення фестивалів, конкурсів, виставок, змагань, інших заходів, спрямованих на підвищення культурного рівня молоді. Здійснює у межах своєї компетенції організаційно-методичне керівництво й координацію роботи інших структурних підрозділів райдержадміністрації з організації змістовного відпочинку, дозвілля, трудового й патріотичного виховання дітей та молоді. Координує діяльність центрів соціальних служб для молоді у питаннях, що належать до його компетенції. Здійснює інші функції згідно з покладеними на сектор завданнями (у разі необхідності). Забезпечує координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту. Сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки програм з питань фізичної культури та спорту. Організовує роботу щодо впровадження в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення. Сприяє залученню інвестицій до сфери фізичної культури та спорту, надає консультаційно-методичну допомогу суб’єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Сприяє розвитку олімпійського та параолімпійського руху в районі. Допомагає у збереженні та вдосконаленні мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, забезпечує і контролює організацію навчально-тренувального процесу, планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі. Сприяє в установленому порядку інформаційно-пропагандистській діяльності з питань фізичної культури та спорту. Здійснює заходи, спрямовані на активізацію міжнародного співробітництва з питань фізичної культури та спорту. Сприяє формуванню та затвердженню календарних планів проведення спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-спортивних заходів. Забезпечує організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту. Проводить змагання районного рівня згідно з нормативними документами. Забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими й спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури та спорту. Подає в установленому порядку відповідну статистичну звітність. Контролює технічний стан та ефективність використання фізкультурно-оздоровчих та спортивних об’єктів, що належать до сфери управління райдержадміністрації, виступає замовником їх будівництва, відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих об’єктах.  

         Права. За дорученням представляти сектор у структурних підрозділах інших органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. Організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями в межах своїх повноважень. В установленому порядку готувати запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності сектору. Здійснювати перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно чинного законодавства у межах наданих повноважень. Залучати фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підвідомчих організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до компетенції сектору. Розглядати листи, скарги, заяви та звернення громадян. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору. Під час виконання покладених завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами. 

         Відповідальність. За роботу секору згідно з діючим Положенням про сектор. За якість та своєчасність виконання доручень, постанов, Законів та Указів вищестоящих органів, розпоряджень голови райдержадміністрації. За ведення необхідної документації сектору. За достовірність підготовленої інформації. За невиконання вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку. За порушення норм етики поведінки державного службовця.

          Взаємовідносини (зв’язки) за посадою. У процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з апаратом, відділами, управлінням та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами району.  

         У період тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, навчання) обов’язки завідувача сектору молоді та спорту покладаються на головного спеціаліста сектору молоді та спорту.

 

         З посадовою інструкцією ознайомлено завідувача сектору молоді та спорту райдержадміністрації Якимчука Павла Миколайовича:

 

      КЕРІВНИК АПАРАТУ

  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ                                              Н.М.ТИЩЕНКО